Referat fra det fjerde møde i Følgegruppen til Råstofplan 2012 i Region Nordjylland

9. maj 2012

Dagsorden               

 1. Velkomst v. Region Nordjylland
 2. Indkomne bemærkninger i 2. offentlighedsfase
  - Hvad betyder de for planprocessen og hvad omhandler de?
 3. Tidsplan for revision af råstofplanen
  - Status for planprocessen
 4. Næste planperiode
  - Arbejdet i den kommende planperiode og hvilke projekter der skal igangsættes 
 5. Eventuelt

1. Velkomst v. Region Nordjylland

Kontorchef Kenn Bloch Mortensen bød velkommen til det fjerde og sidste møde i følgegruppen til Råstofplan 2012. Specielt velkommen til Lone Raunbak, Nordjysk Landbrug, som var ny i kredsen.

Kenn Bloch Mortensen orienterede kort om dagens program og opfordrede alle til at dele deres synspunkter og komme med bemærkninger til de fremlæggelser der præsenteres på mødet.

2. Indkomne bemærkninger i 2. offentlighedsfase

Rikke Ellemann-Biltoft gennemgik i sit indlæg de i den 2. offentlighedsfase indkomne bemærkninger, herunder de statslige myndigheders indsigelser, der omhandler forslag til graveområder samt til planens retningslinje 5 og orienterede samtidig om, hvilken betydning de har haft for planprocessen.

2. offentlighedsfase løb fra den 9. januar 2012 til den 9. marts 2012.

Der henvises til vedlagte slides.

Vedrørende retningslinje 5 bemærkede Kenn Bloch Mortensen, at det er kommunerne, der efter vandplanerne, har ansvaret for beskyttelsen af grundvandet, men samtidig, at beskyttelse af grundvand er en vigtig forudsætning for udlæg af graveområder i Råstofplan 2012.

Under diskussionen omkring de statslige indsigelser og de redegørelser, Regionen har udarbejdet, blev begrebet visualisering bragt på banen. Søren Klitskov spurgte til visualisering af kystnærhed, gode ideer til, hvordan man kan gøre det?

Kenn Bloch Mortensen supplerede med, at en af måderne at skabe gode visualiseringer, er ved fysisk at stå derude. Det er vanskeligt at kommunikere oplevelsen derudefra på et stykke papir. Vi skal arbejde med de flade tegninger, bruge fotos osv. Visualisering på dette område er et vigtigt emne også fremadrettet. Hvordan får vi forslagene ind, hvordan kan vi visualisere, hvad det er, der kommer til at ske?

Niki Christensen foreslog slutteligt, at man fx kunne lægge højdekurver over luftfotos.

Preben Andreasen spurgte til indsigelsen fra staten omkring Sandmosen, da der efter virksomhedens opfattelse vil blive mangel på tilstrækkeligt med ressourcer, hvis ikke der kan opnås tilladelse til indvinding i de nord/vestlige dele af området, hvor VVM- behandlingen i Naturstyrelsen endnu ikke er afsluttet. Problemstillingen er vigtig i relation til den statslige myndighed fastholdelse af indsigelsen mod dele af forslaget til planen (Råstofplan 2012). Rikke Ellemann-Biltoft oplyste, at Regionen under forhandlingerne har opfordret staten til at færdiggøre denne VVM-behandling.

Kenn Bloch Mortensen nævnte, at staten i den konkrete sag (indsigelsen) skal vurdere behovet for sand kontra natur – urørt skov i området. Kommentarer fra de berørte parter er vigtige for at få sagen og problemstillingerne belyst og det er samtidig vigtigt, at Aalborg Portland bruger de kanaler, de som virksomhed selv har.

Niels Peder Mortensen nævnte, at der i dialogen er fokus på dokumentationen af, hvor vigtige ressourcerne er for virksomheden.

Retningslinjer

Afsluttende en snak omkring specifikke retningslinjer i råstofplanen. Vi har mulighed for specifikt på enkelte graveområder at lave retningslinjer. Eksempelvis ved Sdr. Onsild, hvor transporten igennem Sdr. Onsild by er problematisk. En mulighed for at fastholde den trafik, der er nu, er at lave en retningslinje. Retningslinjer skal dog være sidste udvej og vi udarbejder dem kun, hvis de er handlet af hele vejen rundt.

Niels Peder Mortensen afsluttede med at sige, at vi er nødt til at sætte retningslinjer før området er vedtaget for at kommunen kan administrere dem.

På hjemmesiden www.raastofplan.rn.dk kan alle indkomne bemærkninger ses. Regionens indstillinger til de enkelte bemærkninger kan ikke ses på hjemmesiden, før de fremlægges for politikerne i Regionsrådet i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen.

3. Tidsplanen for revision af råstofplanen

Rikke Ellemann-Biltoft orienterede om tidsplanen. Se vedhæftede slides.

4. Næste planperiode

Niels Peder Mortensen orienterede om de fremtidige opgaver og om de projekter, der skal igangsættes frem mod Råstofplan 2016. Jf. slides.

På spørgsmålet om det er Regionens opgave at udpege områderne, svarede Niels Peder Mortensen, at det er Regionen, der på baggrund af kortlægning skal udpege områder til den fremtidige råstofindvinding. I samarbejde med indvinderne gennemføres den kortlægningen der giver idéerne om, hvor der kan graves. Vi skal styrke vores kendskab til områderne, så vi får de bedst mulige områder udlagt.

I regionen har vi mange råstoffer for så vidt angår fyldmateriale, men eftersom industrien stiller større krav til kvaliteten af råstofferne, så er det vigtigt med et detailkendskab til området.

Kenn Bloch Mortensen supplerede med, at vi gerne samarbejder med branchen om kortlægningen og udpegningen af, hvor der findes gode muligheder for at indvinde råstofferne. Men i sidste ende er det Regionen, der skal tage stilling til, om området er egnet til indvinding og her er afvejningen af interessen afgørende.

Preben Andreasen udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med kortlægning med Regionen.

I debatten var der spørgsmål om, hvordan man eventuelt kan øge inddragelsen af indvinderne mere for at sikre, at de områder der fremstilles som forslag bliver mere realistiske?

Alle mødedeltagerne var enige om, at de gerne stiller op, hvis de kan bidrage med noget.

Inddragelse af omgivelserne:

Kenn Bloch Mortensen spurgte til, hvordan vi bedst inddrager omgivelserne. Kan vi inddrage naboer og dem, der bliver berørt af det bedre end vi gør i dag?  

Niels Peder Mortensen bemærkede, at det var hans opfattelse, at de berørte inddrages på en mere tilfredsstillende måde i dag, hvor Regionen partshører, og hvor de berørte parter er med i processen fra begyndelsen. Det er vores opfattelse, at mange gerne har villet give deres bemærkninger til hele processen.

Gitte Sørensen foreslog, at man i forbindelse med kortlægning inddrager både landbrug og branchen mere.

Tidshorizont:

Kenn Bloch Mortensen: Et andet element er, at råstofområderne først kan blive retableret om 20 år og det kan være et problem for grundejere. Kan vi gøre noget i den forbindelse, kan man ved oparbejdening af materialerne placere dem et andet sted, så man kan reducere tidshorisonten?

Niki Christensen nævnte, at det er svært med tidshorizonten, da man skal være meget fremsynet og planlægge sin forretning.

Der var enighed om, at en gravetilladelse på 10 år ikke er for lang. Tværtimod.

Gitte Sørensen nævnte, at man fra Kommunerne side gode kunne ønske, at der graves færdigt i eksisterende grave, inden der kan startes nye. Der er mange åbne grave.

Niels Peder Mortensen nævnte, at det er realistisk at tale om både 20 og 30 års horisonter for de fleste indvindinger. Tilladelser kan udformes sådan, at de tages op til revision hvert 10. år.Det vil være mere reelt for dem, der bor der.

5. Eventuelt

Kenn Bloch Mortensen afrundede mødet med at sige tak for hjælpen med at få produceret forslaget til Råstofplan 2012. Vi har undervejs på de 4 følgegruppemøder haft en god dialog med mange gode indspark der har bidraget til at se planprocessen  i et større perspektiv.

Vi har på møderne løbende holdt følgegruppen orienteret og i dag har vi endnu engang fået gode kommentarer.

Mange tak for hjælpen.